BANNER
Internal Audit Unit

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นคณะทำงาน Audit Committee ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) โดยคณะทำงานมีกำหนดการประชุมทุก 3 เดือน กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. การประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา

4. การประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567      

1.ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 - 12.00  ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี 

2.ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี 
3.ครั้งที่ 3/2567 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี

4.ครั้งที่ 4/2567 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566       

1.ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.อาคารสำนักงานอธิการบดี 

2.ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี 
3.ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี

4.ครั้งที่ 4/2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565     

1.ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

2.ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
3.ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

4.ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดการประชุมร่วมกับผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร เรื่องการควบคุมภายใน

1. วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 
2. วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564    

1.ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
2.ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
3.ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

4.ครั้งที่ (เพิ่ม) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

5.ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

1.ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
2.ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 - 12.00 ณ.ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
3.ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
4.ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 ณ. ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

InfomationNews

03/22/2024 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายในกรอบการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยยึดหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 และใช้เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลดที่นี่

09/27/2023 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

  แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่ Download here

11/02/2022 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

09/12/2022 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่ Download here

11/17/2020 แบบสอบถาม "กระบวนการประเมิน และสอบทานการควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง"
ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตรวจสอบภายใน ตามสัญญาเลขที่ KMUTT 385/2563 นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยรับตรวจโดยให้หน่วยรับตรวจตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การจัดให้มี กระบวนการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม .pdf ได้ที่นี่ Download here   (ไฟล์ Word แบบสอบถามสำหรับระดับปฏิบัติการ และแบบสอบถามสำหรับระดับบริหาร

09/24/2019 การประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหาร วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่
 

กำหนดการส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอ ให้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการประสานบริหารครั้งต่อไปวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

05/24/2019 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.
 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ. 

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (สำหรับครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 และไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
 
2. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบที่พบเป็นประจำ 
  
3. กำหนดการส่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน

11/29/2012 การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2555

การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2555 วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมผกากรอง โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระบบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทอมก. พ.ศ. 2556 - 2560"

09/20/2012 แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0408.4/ว139 แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน 2555  

04/24/2012 ยินดีต้อนรับ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Auditing) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การตรวจสอบด้านการตรวจสอบดำเนินงานและการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9:00-12:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            

 

03/05/2012 โครงการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เอกสารจากการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 - 2 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง 

01/10/2012 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบภายใน" ในรหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบภายใน

11/02/2011 การประชุมของคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 6/2554
การประชุมของคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 6/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การคิดเชิงบวกเพื่อปรับพฤติกรรมการทำงาน" ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แจ้งเลื่อน

08/30/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2554
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการใช้ประโยชน์อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้มีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

06/27/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2554
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจที่มีประสิทธิภาพ" ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเทคนิคการสื่อสารของผู้ตรวจสอบภายในสู่หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 14 สถาบัน

04/04/2011 การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2554

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและข้อตรวจพบเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม            

03/28/2011 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในตามพันธกิจหลัก และด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายในตามพันธกิจหลัก และด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเนื้อหาการบรรยาย กรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (ERM - Integrated Framework) 

09/21/2010 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 5/2553 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิค/วิธีการสู่รายงานคุณภาพ" ในวันวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สำหรับ 3 คนแรกของสถาบันได้รับส่วนลด 25%

07/09/2010 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม คณะกรรมการระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2553

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2553 จากกำหนดการเดิมวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นวันที่ 22 กรกฏาคม 2553 เวลา 16.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกัมพุช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

06/23/2010 ถาม-ตอบ ผ่าน Facebook ของหน่วยตรวจสอบภายใน มจธ.
ขณะนี้ Content FAQ ถาม-ตอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน มจธ. อยู่ระหว่างการปรับปรุง ท่านสามารถ ถาม-ตอบ ได้ทาง Facebook ของหน่วยงานได้อีกหนึ่งช่องทาง


News 1 - 20 of 25
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All


ActivitiesNews

07/29/2011 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองแผน บรรยายโดย คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS 06/22/2010 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS
 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS วันที่ 18 มิถุนายน 2553

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน 06/18/2010 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน
 ภาพบรรยากาศโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา มจธ. 

การประชุมระดมสมอง เรื่องการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 06/11/2010 การประชุมระดมสมอง เรื่องการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ภาพบรรยากาศการประชุมระดมสมอง

การอบรมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  08/17/2009 การอบรมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ภาพบรรยากาศการอบรม


News 1 - 5 of 5
First | Prev. | 1 | Next | Last All