BANNER
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555

10/01/2012

การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2555 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การบูรณาการด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในเพื่อการตรวจสอบภายใน" ในรหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบภายใน

Back to list