BANNER
June 2024

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  Welcome to Internal Auditing Unit of King Mongkut 's University of Technology Thonburi

 • 03/22/2024 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
   มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายในกรอบการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยยึดหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 และใช้เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลดที่นี่ read more
 • 09/27/2023 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

    แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่ Download here

  read more
 • 03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ read more
 • 03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖) read more
 • 03/16/2023 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124
  หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว124  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
  ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
  read more
 • 12/08/2022 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0 ว 1459
  หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1459  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
  ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
  เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0
  read more
 • 11/02/2022 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

    การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

  read more
 • 10/04/2022 แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร
  แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร อ้างถึง: ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง read more
 • 09/12/2022 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

  แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่ Download here

  read more
 • 11/17/2020 แบบสอบถาม "กระบวนการประเมิน และสอบทานการควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง"
  ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตรวจสอบภายใน ตามสัญญาเลขที่ KMUTT 385/2563 นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยรับตรวจโดยให้หน่วยรับตรวจตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การจัดให้มี กระบวนการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม .pdf ได้ที่นี่ Download here   (ไฟล์ Word แบบสอบถามสำหรับระดับปฏิบัติการ และแบบสอบถามสำหรับระดับบริหาร read more
 • 11/09/2020 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)
  แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)   read more
 • 12/27/2019 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)
  แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)   read more
 • 10/11/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118 คลิกที่นี่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ) read more
 • 09/24/2019 การประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
  การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหาร วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่
   

  กำหนดการส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเสนอ ให้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการประสานบริหารครั้งต่อไปวันที่ 23 ธันวาคม 2562 

  read more
 • 05/24/2019 สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.
   สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ. 

  1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (สำหรับครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 และไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
   
  2. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบที่พบเป็นประจำ 
    
  3. กำหนดการส่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน

  read more
 • 03/19/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ) read more
 • 11/14/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (ที่มา: กองตรวจสอบภาครัฐ กลุ่มงานนโยบายงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)  

  read more
 • 10/08/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561 read more
 • 03/06/2018 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  read more
 • 03/06/2018 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326
  read more

 

Information News

03/22/2024 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภายในกรอบการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยยึดหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 และใช้เป็นมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดาวน์โหลดที่นี่ ID : 12205
09/27/2023 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

  แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่ Download here

ID : 12116
11/02/2022 การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

  การประเมินผลระบบการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใน ณ ที่ประชุมคณะกรรมการประสานบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้หน่วยงานอื่นศึกษาเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่

ID : 11941
09/12/2022 แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบภายในดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยการประเมินความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้วางแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงฯ รวมทั้งแผนการตรวจสอบงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่ Download here

ID : 11918

อ่านข่าวทั้งหมดActivities News    

07/29/2011 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองแผน บรรยายโดย คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS 06/22/2010 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS
 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS วันที่ 18 มิถุนายน 2553

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน 06/18/2010 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน
 ภาพบรรยากาศโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา มจธ.        

ปฏิทิน

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6


แบบสอบถาม

Polls module is not installed.Polls module is not installed.

 

 


 

เว็บไซต์หน่วยงานใน มจธ.

Spotlight KMUTT

ลิงค์เว็บไซต์เดิม(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ มจธ.

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

ตู้งานสารบรรณ มจธ.

E-Training for KMUTT

QR Code Internal Audit Unit of KMUTT