BANNER
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)

19/03/2019

หนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่  (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)

Back to list