BANNER
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ภายนอก

      กรมบัญชีกลาง                 กระทรวงการคลัง       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        IIA The Institute of Internal Auditors                สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

        COSO                ISACA          สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ลิงค์หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร