BANNER
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน

18/06/2010

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 13 แห่ง วิทยาากร นายประจักษ์ บุญยัง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

 
ภาพประกอบ


Back to list