BANNER
สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน มจธ.

24/05/2019

                                                                   สรุปข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ 

1. ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (สำหรับครุภัณฑ์เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน 2,000,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 และไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

2. ข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบที่พบเป็นประจำ 
   2.1. โครงการทุนวิจัย มจธ. และงานวิจัย ว. 1 (กรณีที่หน่วยงานเบิกเงินไปทั้งโครงการเพื่อบริหารจัดการเอง) 
          - บางโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ไม่ปิดโครงการ, ไม่ได้นำส่งเงินคงเหลือและดอกผลให้กับมหาวิยาลัยฯ, ไม่ได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ สวนพ.
         - บางโครงการสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว แต่การดำเนินงานของโครงการยังไม่แล้วเสร็จ หัวหน้าโครงการไม่ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ 
         - บางโครงการไม่มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้ตรวจสอบฯ, ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 
         - บางโครงการมีการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย แต่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
         - บางโครงการไม่ได้ใช้แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  2.2. งานวิจัยแหล่งทุนภายนอก งานการค้า และงานบริการวิชาการ (บันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ)  
        - บางโครงการการตั้งรายได้ค้างรับ มีรายการคงค้างนาน ขาดการติดตามจากผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้าง 
        - บางโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่ดำเนินการปิดโครงการ 
        - บางโครงการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึกวันที่เริ่มต้นของโครงการ, ไม่ได้บันทึกวันที่สิ้นสุดของโครงการ หรือวันที่ขอขยายระยะเวลาของโครงการ ฯลฯ 
  2.3. เงินยืมเงินสดย่อยของหน่วยงาน  
        - บางหน่วยงานมีรายการคงค้างนาน ขาดการติดตาม การส่งคืนเงินสดย่อยให้เป็นปัจจุบัน ระบบการติดตามเงินสดย่อยของหน่วยงานไม่เพียงพอ 
       - ใบยืมเงินสดย่อยหน่วยงานไม่ใช้แบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
       - บางหน่วยงานไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ยืม ผู้จ่ายเงินสดย่อยในใบยืมเงินสดย่อยบางรายการ 
       - บางหน่วยงานไม่ได้แนบเอกสารประกอบการยืมเงินสดย่อย 
       - บางหน่วยงานการอนุมัติการยืมเงินสดย่อยในระดับหน่วยงานอนุมัติโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ 
       - บางหน่วยงานขาดระบบการจัดเก็บเอกสารการส่งคืนเงินสดย่อยด้วยใบสำคัญซึ่งได้รับจากสำนักงานคลังทาง E-Mail
       - บางหน่วยงานมีการจัดทำใบยืมเงินสดย่อยซ้ำซ้อนหลายใบ ระบบการยืมเงินสดย่อยของหน่วยงานมีการตรวจสอบเอกสารใบยืมไม่เพียงพอ ยังไม่ครอบคลุม 
       - บางหน่วยงานการจัดทำรายงานเงินสดย่อย ณ วันสิ้นเดือนไม่เป็นปัจจุบันทำให้สำนักงานคลังไม่สามารถตรวจสอบ สอบทานให้เป็นปัจจุบัน 
2.4. การบริหารจัดการครุภัณฑ์ การตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
        - บางหน่วยงาน การตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ล่าช้าไม่เสร็จภายในกำหนด 30 วันทำการ หลังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับ 
        - บางหน่วยงาน มีระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ มีผลทำให้มีครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจำนวนมากบางรายการสูญหาย, บางรายการหาซากไม่พบ, บางรายการไม่พบครุภัณฑ์ตามทะเบียนคุม,บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่รับโอนมาจากหน่วยงานอื่นแต่ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่ได้โอนเป็นของหน่วยงาน, บางรายการไม่ได้ติดหมายเลขทะเบียนที่ครุภัณฑ์, บางรายการหมายเลขครุภัณฑ์ไม่ตรงกับทะเบียนคุม และบางรายการมีการตัดจำหน่ายโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ/ตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไปแล้วแต่ครุภัณฑ์ยังอยู่ในทะเบียนคุม เป็นต้น 
       - บางหน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบบริหารทรัพย์สิน (AMS) ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ใส่รูปภาพ

3. กำหนดการส่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

9 ส.ค. 62                ส่งรายงานการควบคุมภายในถึงกลุ่มงานตรวจสอบภายใน (วันสุดท้าย) 
13 - 23 ส.ค. 62       สรุปข้อมูลให้คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ (ประธานกรรมการตรวจสอบภายในประจำมหาวิทยาลัย) 
26 ส.ค. 62              ส่งวาระ และข้อมูลให้คุณเขมทัต 
5 ก.ย. 62                ประชุมกรรมการตรวจสอบภายใน 
23 ก.ย. 62              ประชุมกรรมการประสานบริหาร วาระ พบกรรมการตรวจสอบ

Back to list