BANNER
ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS

22/06/2010

ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 วิทยากร คุณสุวิมล กุลาเลิศ (CAE ของ AIS)


ภาพประกอบ


Back to list