BANNER
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0 ว 1459

08/12/2022

หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1459  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ออกโดย : คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0Back to list