BANNER
Internal Audit Unit

07/29/2011 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" จัดโดย หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองแผน บรรยายโดย คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS 06/22/2010 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS
 ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS วันที่ 18 มิถุนายน 2553

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน 06/18/2010 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน
 ภาพบรรยากาศโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา มจธ. 

การประชุมระดมสมอง เรื่องการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 06/11/2010 การประชุมระดมสมอง เรื่องการจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ภาพบรรยากาศการประชุมระดมสมอง

การอบรมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  08/17/2009 การอบรมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ภาพบรรยากาศการอบรม


News 1 - 5 of 5
First | Prev. | 1 | Next | Last All