BANNER
การอบรมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

17/08/2009

ภาพบรรยากาศการอบรม สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 6, 13 - 14 สิงหาคม 2552 ณ.อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2p.jpg3p.jpg ภาพประกอบ

Back to list