BANNER
แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร

04/10/2022

แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร อ้างถึง: ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รายละเอียด คลิกลิงค์ที่นี่


Back to list