BANNER
แบบสอบถาม "กระบวนการประเมิน และสอบทานการควบคุมดูแลภายในโดยตนเอง"

17/11/2020

ตามที่กลุ่มงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานตรวจสอบภายใน ตามสัญญาเลขที่ KMUTT 385/2563 นั้น ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยรับตรวจโดยให้หน่วยรับตรวจตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การจัดให้มี กระบวนการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถาม .pdf ได้ที่นี่ Download here   (ไฟล์ Word แบบสอบถามสำหรับระดับปฏิบัติการ และแบบสอบถามสำหรับระดับบริหาร

Back to list