BANNER
โครงการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

05/03/2012

เอกสารจากการประชุม/สัมมนาการตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 - 2 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง 

Back to list