BANNER
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2554

04/04/2011

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและข้อตรวจพบเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม            


Back to list