BANNER
การประชุมของคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 6/2554

02/11/2011

การประชุมของคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 6/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การคิดเชิงบวกเพื่อปรับพฤติกรรมการทำงาน" ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข แจ้งเลื่อน

Back to list