BANNER
ยินดีต้อนรับ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

24/04/2012

การเข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Auditing) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การตรวจสอบด้านการตรวจสอบดำเนินงานและการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9:00-12:00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            

 


Back to list