BANNER
การประชุมคณะทำงานระบบติดตามฯ ครั้งที่ 4/2554

27/06/2011

การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริมคือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจที่มีประสิทธิภาพ" ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเทคนิคการสื่อสารของผู้ตรวจสอบภายในสู่หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 14 สถาบัน

Back to list