BANNER
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2554

30/08/2011

การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 ครั้งที่ 5/2554 และจัดให้มีกิจกรรมเสริม คือ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการใช้ประโยชน์อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้มีประสิทธิภาพ" ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ และการใช้ประโยชน์อาคารและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Back to list