แบบฟอร์ม

           ♠  กค 01     หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของมหาวิทยาลัย

           ♠  กค 02     ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดเลี้ยงประชุม

           ♠  กค 03     ใบเบิก  

           ♠  กค 04     สัญญาการยืมเงิน  

               KorKhor 04   Loan Contract  

           ♠  กค 05     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

               กค 05     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการสวัสดิการเลือกได้)    

              KorKhor 05   Reimbursement Form for Medical Expenses of KMUTT Staff/Employee 

           ♠  กค 05/1  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล   

           ♠  กค 06     ใบรับรองการจ่ายเงิน   

           ♠  กค 07     ใบสำคัญรับเงิน   *** ที่ ศธ 5801.5/นต216/2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

               KorKhor 07     Receipt  

           ♠  กค 08      แบบใบมอบฉันทะ

               KorKhor 08     Power of Attorney  

           ♠  กค 0901,0904 แบบฟอร์มการขออนุมัติและการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน 

           ♠  กค 1001  แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

               KorKhor 1001     Reimbursement Form for Domestic Travel Allowance 

           ♠  กค 1002  แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย

               KorKhor 1002     Report of Travel on KMUTT Business  

           ♠  กค 1003  หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

               KorKhor 1003     Evidence of Travel Allowance Payment  

           ♠  กค 1006  แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

               KorKhor 1006     Overseas Travel Allowance  

           ♠  กค 11      แบบใบส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข

           ♠  กค 12      ใบแจ้งการบันทึกดอกเบี้ยเงินฝาก

           ♠  กค 13      ใบนำส่งเงิน

           ♠  กค 14      (ยกเลิก) เอกสารชี้แจงประกอบการเบิกเงินล่าช้ากว่ากำหนด

           ♠  กค 15      ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ    (คำอธิบาย) 

           ♠  กค 16      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับพนักงาน  

           ♠  กค 17      ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน

           ♠  กค 18      ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชี

               KorKhor 18     Notification of Money Transfer to Bank Account  

           ♠  กค 19      หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.จำกัด

           ♠  กค 20      รายละเอียดประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด

           ♠  กค 21      ใบรับใบสำคัญ

           ♠  กค 22      (ยกเลิก) ใบโอน

           ♠  กค 23-1   แบบรายการโอนรายจ่าย/เงินจัดสรร เป็นรายได้ (ภายใน มจธ.)  

           ♠  กค 24      ใบขออนุมัติถอนเงินและการแสดงรายละเอียดประกอบ

           ♠  กค 25      ใบนำส่งใบเสร็จรับเงิน

           ♠  กค 26      แบบรายละเอียดขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

           ♠  กค 27      แบบรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

           ♠  กค 28     (ยกเลิก) รายละเอียดจำนวนเงินคงเหลืองานบริการวิชาการ (งานรับจ้าง)

           ♠  กค 29     (ยกเลิก) สรุปงานบริการวิชาการ (โครงการงานการค้า / บริกรจัดอบรม)

           ♠  กค 30     รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝาก

           ♠  กค 32     ใบขอเปิดงวดบัญชีย้อนหลัง

           ♠  กค 33     แบบแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

           ♠  กค 34     แบบรายงานเงินคงเหลือของโครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ (งานการค้า) / งานจัดอบรมสัมมนา สิ้นปีงบประมาณ

           ♠  กค 35     ใบขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย

           ♠  กค 36     แบบแสดงความจำนงการบริจาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     

           ♠  กค 37     (ยกเลิก) แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ

           ♠  กค 38     หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ

              KorKhor 38     Confirmation of Receipt of Money by Bank Transfer  

           ♠  กค 39     แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

           ♠  กค 40     ใบเบิกเงินสำหรับระบบเงินสดย่อย

           ♠  กค 41     ใบเบิกเงินเพื่อทดแทนเงินสดย่อย

           ♠  กค 42     ใบยืมเงินสดย่อย

           ♠  กค 43     ใบจ่ายเงินสดย่อย

           ♠  กค 44     สัญญาการยืมเงินเพื่อใช้บัตร เครดิตธนาคาร   

               KorKhor 44     Loan Contract for Credit Card Use  

           ♠  กค 45     แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ    

           ♠  กค 46     แบบคำขอเอกสาร     

           ♠  แบบ 7105 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

           ♠  แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ 

           ♠  แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาคเงิน 

           ♠  แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาคทรัพย์สิน 

           ♠  แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาค (รับจ่ายภายใน มจธ.) 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER