แบบฟอร์ม

♠  FO-TO-01

หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมของมหาวิทยาลัย


♠  FO-TO-02

ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดเลี้ยงประชุม


♠  FO-TO-03

ใบเบิก

 

♠  FO-TO-04

สัญญาการยืมเงิน

 

Loan Contract


♠  FO-TO-05

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย


ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการสวัสดิการเลือกได้)


Reimbursement Form for Medical Expenses of KMUTT Staff/Employee


♠  FO-TO-05/1

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

♠  FO-TO-06

ใบรับรองการจ่ายเงิน


♠  FO-TO-07

ใบสำคัญรับเงิน


*** ที่ ศธ 5801.5/นต216/2555  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


Receipt


♠  FO-TO-08

แบบใบมอบฉันทะ


Power of Attorney


♠  FO-TO-0901

แบบฟอร์มการขออนุมัติและการปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงาน


♠  FO-TO-0904

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาพนักงาน


♠  FO-TO-1001

แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ


Reimbursement Form for Domestic Travel Allowance


♠  FO-TO-1002

แบบรายงานการเดินทางการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย


Report of Travel on KMUTT Business


♠  FO-TO-1003

หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง


Evidence of Travel Allowance Payment


♠  FO-TO-1006

แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ


Overseas Travel Allowance


♠  FO-TO-11

แบบใบส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไข


♠  กค12 (ยกเลิก)

ใบแจ้งการบันทึกดอกเบี้ยเงินฝาก

-

♠  FO-TO-13

ใบนำส่งเงิน

 

♠  กค 14 (ยกเลิก)

เอกสารชี้แจงประกอบการเบิกเงินล่าช้ากว่ากำหนด

-

♠  FO-TO-15

ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ


(คำอธิบาย)


♠  FO-TO-16

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับพนักงาน

  

♠  FO-TO-17

ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน


♠  FO-TO-18

ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชี

 

Notification of Money Transfer to Bank Account


♠  FO-TO-18/1

ใบแจ้งความจำนงรับเงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินบำนาญ

 

♠  FO-TO-18/2

หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/เงินเดือน

♠  FO-TO-19

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.จำกัด

 

♠  FO-TO-20

รายละเอียดประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำกัด


♠  FO-TO-21

ใบรับใบสำคัญ

 

♠  กค 22 (ยกเลิก) 

ใบโอน

-

♠  FO-TO-23-1

แบบรายการโอนรายจ่าย/เงินจัดสรร เป็นรายได้ (ภายใน มจธ.)

 

♠  FO-TO-24

ใบขออนุมัติถอนเงินและการแสดงรายละเอียดประกอบ

 

♠  FO-TO-25

ใบนำส่งใบเสร็จรับเงิน


♠  กค 26 (ยกเลิก)

แบบรายละเอียดขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

-

♠  กค 27 (ยกเลิก)

แบบรายละเอียดขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

-

♠  กค 28 (ยกเลิก)

รายละเอียดจำนวนเงินคงเหลืองานบริการวิชาการ (งานรับจ้าง)

-

♠  กค 29 (ยกเลิก)

สรุปงานบริการวิชาการ (โครงการงานการค้า / บริกรจัดอบรม)

-

♠  FO-TO-30

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝาก


♠  FO-TO-32

ใบขอเปิดงวดบัญชีย้อนหลัง


♠  FO-TO-33

แบบแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

♠  FO-TO-34

แบบรายงานเงินคงเหลือของโครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ (งานการค้า) / งานจัดอบรมสัมมนา สิ้นปีงบประมาณ


♠  FO-TO-35

ใบขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย

 

♠  FO-TO-36

แบบแสดงความจำนงการบริจาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


♠  กค 37 (ยกเลิก)

แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ

-

♠  FO-TO-38

หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ


Confirmation of Receipt of Money by Bank Transfer

♠  FO-TO-39

แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

  ♠  แบบขออนุมัติปิดโครงการงานบริการวิชาการ

♠  FO-TO-40

ใบเบิกเงินสำหรับระบบเงินสดย่อย


♠  FO-TO-41

ใบเบิกเงินเพื่อทดแทนเงินสดย่อย


♠  FO-TO-42

ใบยืมเงินสดย่อย

 

♠  FO-TO-43

ใบจ่ายเงินสดย่อย


♠  FO-TO-44

สัญญาการยืมเงินเพื่อใช้บัตร เครดิตธนาคาร

 

Loan Contract for Credit Card Use


♠  FO-TO-45

แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ

 

♠  FO-TO-46

แบบคำขอเอกสาร

 

แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

แบบ 7223

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ


แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาคเงิน


แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาคทรัพย์สิน


แบบหนังสือขอบคุณการรับบริจาค (รับจ่ายภายใน มจธ.)

  แบบชี้แจงการส่งเอกสารแบบผลัดส่งใบสำคัญ 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER