สำหรับนักศึกษา

Ω ประเภทงานให้บริการสำหรับนักศึกษา

1. รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา

2. ออกใบเสร็จรับเงิน/จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

3. สอบถามยอดค้างชำระ

4. สอบถามขั้นตอนการชำระเงินΩ รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (เงินสด) โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ https://sinfo.kmutt.ac.th ให้เสร็จสมบูรณ์

2. นักศึกษานำใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment)/ใบรับเงิน (Pay-in Slip) มายื่นเพื่อชำระเงินที่สำนักงานคลัง กลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่ทำการรับชำระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษา

4. กรณีชำระผ่านช่องทางธนาคาร นักศึกษาสามารถนำใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment)/ใบรับเงิน (Pay-in Slip) 

ยื่นเพื่อชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา)

ผ่านช่องทาง Internet Banking / Mobile Banking / ATM

          

Direct Debit ธนาคารกรุงเทพ (ต้องสมัครใช้บริการก่อน)
Ω ดาวน์โหลดเอกสารคำขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน

         ดาวน์โหลดเอกสาร

คำขอให้หักบัญชีเงินฝากCorporate iCash -KMUTT-ตัวอย่าง 

คำขอให้หักบัญชีเงินฝากCorporate iCash -KMUTT  


Ω ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษา  

สแกนเพื่อดูวิธีการพิมพ์ / Scan for download manual

                               


Ω ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่ายืนยันสิทธิ์ ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)  

สแกนเพื่อดูวิธีการพิมพ์ / Scan for download manual             ให้บริการทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 น. – 15.00 น. (พักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER