คู่มือการใช้ระบบบัญชีสามมิติ

♠   ปก  

♠   คณะผู้เขียนและผู้เรียบเรียง  

♠   คำนำ  

♠   สารบัญ  

♠   บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น หลักการทั่วไปในการบันทึกบัญชีกองทุน  

♠   บทที่ 2 ระบบการบริหารงบประมาณ  

♠   บทที่ 3 ระบบลูกหนี้  

♠   บทที่ 4 ระบบเจ้าหนี้  

♠   บทที่ 5 ระบบจัดซื้อ  

♠   บทที่ 6 ระบบบริหารโครงการ  

♠   บทที่ 7 ระบบสินทรัพย์ถาวร  

♠   บทที่ 8 ระบบจัดสรรต้นทุน  

♠   บทที่ 9 รายงานทางการเงิน  

♠   บทที่ 10 แบบรายงานการโอนรายจ่าย  

♠   ภาคผนวก ก. บัญชีการเงินเบื้องต้น  

♠   ภาคผนวก ข. หลักบัญชีเบื้องต้น  

♠   ภาคผนวก ค. การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด  

♠   ภาคผนวก ง. คำถามที่พบบ่อย  
 
           
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

♠   ผังบัญชี 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER