เอกสารเผยแพร่

♠  รายงานการเงินประจำปี

♠  รายงานการควบคุมภายในสำนักงานคลัง

♠  สถานะโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

♠  รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

♠  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

♠  รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมบุคลากร (มจธ.) เสนอที่ประชุมประสานงานบริหารฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 

♠  แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP)

♠  สถิติการให้บริการจ่ายเงินของสำนักงานคลัง มจธ. ประจำปี 2566


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER