เอกสารเผยแพร่

♠  รายงานการควบคุมภายในสำนักงานคลัง

♠  สถานะโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

♠  รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

♠  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER