เอกสารเผยแพร่

♠  รายงานการเงินประจำปี

♠  รายงานการควบคุมภายในสำนักงานคลัง

♠  สถานะโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

♠  รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

♠  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

♠  รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมบุคลากร (มจธ.) เสนอที่ประชุมประสานงานบริหารฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER