รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561 

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER