สรุปผลสำรวจความพึงพอใจสำนักงานคลัง

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2557 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2558 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2559 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2560 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2561 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2562 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2563 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2564 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2565 

♠  สรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ 2566 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER