บุคลากรสำนักงานคลัง

 
     
   ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
โทร : 02-470-8601
E-mail : tippawan.pin@kmutt.ac.th

     
     
     

   

 
     
  สำรวย แซ่เตียว
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง 
โทร : 02-470-8126
E-Mail : samruay.the@kmutt.ac.th
 
     
     
     
     
  อรสร ปรัชญพงศ์ 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน
โทร : 02-470-8402
E-mail : orasorn.pra@kmutt.ac.th
 


 
     
     
เปรมวดี พลจร
นักบัญชี
โทร : 02-470-8125
E-Mail :preamwadee.pon@kmutt.ac.th
ปาริชาติ อ่อนจันทุม 
นักบัญชี 
โทร : 02-470-8125 
E-Mail : parichat.onc@kmutt.ac.th 
ปนัดดา พวงทอง 
นักบริหารการเงิน 
โทร : 02-470-8124 
E-mail : panatda.pua@kmutt.ac.th   
     
   
     
สุรินทร์ วัชรสุรชัย
นักบัญชี 
โทร : 02-470-8124  
E-Mail : surin.wat@kmutt.ac.th
 
     
     
     

   

 
 
     

เครือวัลย์ เสือเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและกิจการทั่วไป
โทร : 02-470-8128
E-mail : kearwan.sea@kmutt.ac.th
 
          
วิชุดา  เสวิกุล
นักบริหารการเงิน  
โทร : 02-470-8403
E-mail : wichuda.sev@kmutt.ac.th
จรรยา ระวังภัย
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8130
E-mail : junya.thr@kmutt.ac.th
ภัสชริน  อุทรดัน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8325
E-mail : patcharin.uto@kmutt.ac.th
          
พนิดา วัฒนพันธ์ 
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8403
E-mail : panida.wat@kmutt.ac.th
ศุภชัย  เดชเพ็ชร์
นักบริหารการเงิน 
โทร : 02-470-8127
E-mail : suppachai.det@kmutt.ac.th
ปาริชาติ เกตุทอง
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8407
E-mail : parichart.ked@kmutt.ac.th   
          
สมศักดิ์ สลาวน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8137
E-Mail : somsak.sal@kmutt.ac.th
สาวิตรี  กรียินดี
นักบัญชี
โทร : 02-470-8135
E-mail : sawitree.kre@kmutt.ac.th
วริศรา รัมมะพันธ์
นักบัญชี
โทร : 02-470-8324
E-mail : waritsara.rum@kmutt.ac.th  


    
     
         
 

   
      
 
      

จิตรา กิจศิโรรัตน์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา
โทร : 02-470-8120
E-mail : jittra.kij@kmutt.ac.th
    
     
 

   
จิตตากานต์ ผานาค
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8122
E-mail : jittakan.pha@kmutt.ac.th
ปิตณา  ธนิตย์ธีรพันธ์
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8121
E-mail : pitana.tan@kmutt.ac.th
สุมิตรา  ไวยศิลป์
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8138
E-mail : sumitra.viy@kmutt.ac.th
     
      
     
สุภาวดี หมัดเดวอ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8123
E-mail : supawadee.mad@kmutt.ac.th
สิริมา  ปานเกษม
นักบัญชี
โทร : 02-470-8138
E-mail : sirima.pan@kmutt.ac.th
ณัฐพล  ปล่ำภากรณ์
นักบัญชี
โทร : 02-470-8146
E-mail : nutthapon.plu@kmutt.ac.th
     
   
     
     
     
     
     
  กนกพร คำเนตร
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ
โทร : 02-470-8123
E-mail : knkporn.com@kmutt.ac.th
 
     

     
อุไรพร อิทธิชัยเจริญ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8407
E-mail : uraiporn.itt@kmutt.ac.th  
วรารัตน์  แก้วดวงศรี
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8119
E-mail : wararat.kae@kmutt.ac.th
เกษร  วิ้นฉ้วน
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8127
E-mail : kasorn.win@kmutt.ac.th
     

     
มนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8119
E-mail : manatchanok.tan@kmutt.ac.th
พรรณทิกา มะรุม
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8119
E-mail : pantika.mar@kmutt.ac.th
วิภาพรรณ อ่อนประทิน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8326
E-mail : wipapan.onp@kmutt.ac.th 
     


  
     
ชีราพร  มั่นคง
นักบัญชี
โทร : 02-470-8122
E-mail : cheearaporn.man@kmutt.ac.th
 นฤมล สิมมา
นักบัญชี
โทร : 02-470-8324
E-Mail : narumon.sim@kmutt.ac.th
พุทธิภา  จรัสวงศ์ขจร
นักบัญชี
โทร : 02-470-8377
E-mail : puttipa.jar@kmutt.ac.th
      
 
กนิษฐา  เชตุพันธุ์
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทร : 02-470-8146
E-mail : kanistha.cha@kmutt.ac.th
นาตาชา  พาโฮ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทร : 02-470-8377
E-mail : natacha.pah@kmutt.ac.th

     
        
              
  หน่วยธุรการ  
          
สายพิณ พันธ์สุข 
พนักงานช่วยบริหาร
โทร : 02-470-8117
E-mail : saiphin.pha@kmutt.ac.th
ปรีชา  กันทะแก้ว
พนักงานบริการ
โทร : 02-470-8401
E-mail : preecha.kan@kmutt.ac.th
นงค์นุช แสงดาว
พนักงานสนับสนุนงานบริการ
โทร : 02-470-8431
E-mail : nongnud.san@kmutt.ac.th
     
          

   
สุดารัตน์ บุญมาก
พนักงานสนับสนุนงานบริการ
โทร : 02-470-8401
E-mail : sudarat.boo@kmutt.ac.th 
   
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER