บุคลากรสำนักงานคลัง

 
     
   ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ
โทร : 02-470-8188
E-mail : marong.pha@kmutt.ac.th

     
     
     

   

 
     
  สำรวย แซ่เตียว
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง 
โทร : 02-470-8126
E-Mail : samruay.the@kmutt.ac.th
 
     
     
     
     
  อรสร ปรัชญพงศ์ 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน
โทร : 02-470-8402
E-mail : orasorn.pra@kmutt.ac.th
 


 
        
     
เปรมวดี พลจร
นักบัญชี
โทร : 02-470-8125
E-Mail :preamwadee.pon@kmutt.ac.th
ปาริชาติ อ่อนจันทุม 
นักบัญชี 
โทร : 02-470-8125 
E-Mail : parichat.onc@kmutt.ac.th 
สุรินทร์ วัชรสุรชัย
นักบัญชี 
โทร : 02-470-8124  
E-Mail : surin.wat@kmutt.ac.th     
     

 
     
     

   

 
 
     

เครือวัลย์ เสือเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและกิจการทั่วไป
โทร : 02-470-8128
E-mail : kearwan.sea@kmutt.ac.th
 
          
วิชุดา  เสวิกุล
นักบริหารการเงิน  
โทร : 02-470-8403
E-mail : wichuda.sev@kmutt.ac.th
จรรยา ระวังภัย
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8130
E-mail : junya.thr@kmutt.ac.th
ภัสชริน  อุทรดัน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8325
E-mail : patcharin.uto@kmutt.ac.th
          
ศุภชัย  เดชเพ็ชร์
นักบริหารการเงิน 
โทร : 02-470-8127
E-mail : suppachai.det@kmutt.ac.th
ปาริชาติ เกตุทอง
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8129
E-mail : parichart.ked@kmutt.ac.th 
สมศักดิ์ สลาวน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8137
E-Mail : somsak.sal@kmutt.ac.th  
          
วริศรา รัมมะพันธ์
นักบัญชี
โทร : 02-470-8324
E-mail : waritsara.rum@kmutt.ac.th
ปัณฑิตา สุขโก
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8407
E-mail : pantita.sukk@kmutt.ac.th
มาลินี อ่ำสงวน
  นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8377
E-mail : malinee.amsa@kmutt.ac.th


    
     
     
ศรินญา โพธิศรี
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8130
E-mail : sarinya.phot@kmutt.ac.th
วสุวัฒน์ ลอเพ็ชร
นักบัญชี
โทร : 02-470-8127
E-mail : wasuwat.laup@kmutt.ac.th
 
     
     
         
 

   
      
 
      

จิตรา กิจศิโรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา
โทร : 02-470-8120
E-mail : jittra.kij@kmutt.ac.th
    
     
 

   
จิตตากานต์ ผานาค
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8122
E-mail : jittakan.pha@kmutt.ac.th
ปิตณา  ธนิตย์ธีรพันธ์
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8121
E-mail : pitana.tan@kmutt.ac.th
สุมิตรา  ไวยศิลป์
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8138
E-mail : sumitra.viy@kmutt.ac.th
     
      
     
สุภาวดี หมัดเดวอ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8123
E-mail : supawadee.mad@kmutt.ac.th
สิริมา  ปานเกษม
นักบัญชี
โทร : 02-470-8138
E-mail : sirima.pan@kmutt.ac.th
ณัฐพล  ปล่ำภากรณ์
นักบัญชี
โทร : 02-470-8146
E-mail : nutthapon.plu@kmutt.ac.th
     
   
     
     
     
     
     
  กนกพร คำเนตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ
โทร : 02-470-8123
E-mail : knkporn.com@kmutt.ac.th
 
     

     
อุไรพร อิทธิชัยเจริญ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8407
E-mail : uraiporn.itt@kmutt.ac.th  
วรารัตน์  แก้วดวงศรี
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8119
E-mail : wararat.kae@kmutt.ac.th
เกษร  วิ้นฉ้วน
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8432
E-mail : kasorn.win@kmutt.ac.th
     


     
มนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ
นักบริหารการเงิน
โทร : 02-470-8307
E-mail : manatchanok.tan@kmutt.ac.th
วิภาพรรณ อ่อนประทิน
นักบัญชี
โทร : 02-470-8326
E-mail : wipapan.onp@kmutt.ac.th
ชีราพร  มั่นคง
นักบัญชี
โทร : 02-470-8122
E-mail : cheearaporn.man@kmutt.ac.th
     


     
     
 นฤมล สิมมา
นักบัญชี
โทร : 02-470-8324
E-Mail : narumon.sim@kmutt.ac.th
พุทธิภา  จรัสวงศ์ขจร
นักบัญชี
โทร : 02-470-8403
E-mail : puttipa.jar@kmutt.ac.th
สาหร่าย ระวังภัย
นักบัญชี
โทร : 02-470-8119
E-mail : sarai.rawa@kmutt.ac.th
      
 อรพิน จรบุรมย์
นักบัญชี
โทร : 02-470-8324
E-mail : orapin.jonb@kmutt.ac.th
กนิษฐา  เชตุพันธุ์
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทร : 02-470-8146
E-mail : kanistha.cha@kmutt.ac.th
นาตาชา  พาโฮ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
โทร : 02-470-8377
E-mail : natacha.pah@kmutt.ac.th
        
         
               
     
              
  หน่วยธุรการ  
          
สายพิณ พันธ์สุข 
พนักงานช่วยบริหาร
โทร : 02-470-8117
E-mail : saiphin.pha@kmutt.ac.th
ปรีชา  กันทะแก้ว
พนักงานบริการ
โทร : 02-470-8401
E-mail : preecha.kan@kmutt.ac.th
นงค์นุช แสงดาว
พนักงานสนับสนุนงานบริการ
โทร : 02-470-8431
E-mail : nongnud.san@kmutt.ac.th
     
          

   
สุดารัตน์ บุญมาก
พนักงานสนับสนุนงานบริการ
โทร : 02-470-8401
E-mail : sudarat.boo@kmutt.ac.th 
   
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER