เอกสารอ้างอิงภาครัฐ

♠  หมวด 1 พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์การเงินการคลัง

♠  หมวด 2 การบัญชี

♠  หมวด 3 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

♠  หมวด 4 การรายงานการเงิน

♠  หมวด 5 การตรวจสอบภายใน

♠  หมวด 6 สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER