หมวด 1 พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์การเงินการคลัง

♠  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

♠  ระเบียบกระทรวงการคลัง เบิกจ่ายรับเงิน 

♠  ระเบียบกระทรวงการคลังเงินทดรองราชการ 

♠  ระเบียบกระทรวงการคลังเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติฉุกเฉิน 

♠  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตุประสงค์ 

♠  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER