สำหรับบุคคลภายนอก

การติดต่อขอรับเงินจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          มหาวิทยาลัยฯ  เปิดให้บริการจ่ายเงินให้แก่บริษัท / ห้าง / ร้าน และบุคคลภายนอก  รายละเอียดมีดังนี้

             วัน           :    ในวันทำการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี   

             เวลา        :    9.30 น. - 15.00 น.  (พักเที่ยง 12.00 น. - 13.00 น.)

             สถานที่    :    อาคารสำนักงานอธิการบดี กองคลัง ชั้น 3  กลุ่มงานการเงิน

             เอกสารที่ต้องเตรียม มาในวันรับเงิน  ประกอบด้วย

                   1.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / ห้าง / ร้าน (พร้อมประทับตราบริษัท / ห้าง / ร้าน

                         และกรรมการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (หนังสือรับรองบริษัท ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

                   2.   หนังสือมอบอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท  / ห้าง / ร้าน (หากคณะกรรมการบริษัท  / ห้าง / ร้าน ไม่ได้มารับด้วยตนเอง)

                               ต้องระบุพยาน 2 คน 

                               ถ้ามอบอำนาจรายปีให้ถ่ายสำเนามาให้ทุกครั้งที่มารับเงิน

                               ถ้าคณะกรรมการบริษัท  / ห้าง / ร้าน มารับด้วยตนเอง ให้นำหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

                   3.   สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

                   4.   ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

                   5.   ใบโทรสารที่มหาวิทลัยฯ แจ้งให้มาติดต่อรับเงิน ตัวอย่างเอกสาร

    

การขอรับเงินจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยวิธีโอนเข้าบัญชี

       มหาวิทยาลัยฯ  เปิดให้บริการจ่ายเงินแก่บริษัท / ห้าง / ร้าน  โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากบริษัท / ห้าง / ร้าน  ต้องการศึกษารายละเอียด   สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากหน้า web site นี้

      เอกสารขอ ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร


    KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER