Office of Treasury

ประชาสัมพันธ์

  • การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ด้วยตนเอง
    read more
  • ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำนักงานคลังในช่วง Work From Home
    read more
  • แนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงินการคลัง ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID-19)
    read more

                        
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
         
          เป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น           


 
        สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02 470 8116 โทรสาร. 02 470 8118 อีเมล์: treasury@kmutt.ac.th
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016009-7 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER