Office of Treasury

ประชาสัมพันธ์

  • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    read more
  • ประกาศสำนักงานคลัง เรื่อง ขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    read more
  • สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบเงินสดย่อย
    read more

           

             

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP)
     
      เอกสารประกอบ


ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation
         
          เป็นระบบที่ทางกรมสรรพากรจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น           

 
        สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02 470 8116 โทรสาร. 02 470 8118 อีเมล์: treasury@kmutt.ac.th
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016009-7
Facebook : Treasury Office Kmutt


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER