Get Adobe Flash player

งานบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงาน

 ปก-สารบัญ

ส่วนที่1 การบริหารโครงการวิจัย

ส่วนที่2 การบริหารโครงการบริการวิชาการ

ส่วนที่3 กระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่4 แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่วนที่5 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่6 แบบฟอร์มต่างๆ

ส่วนที่7 การปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติมจธ.-ระบบบริหารโครงการ

ส่วนที่8 รายงานการเงินโครงการ

ส่วนที่9 คณะผู้จัดทำ

ระเบียบ

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2548

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)

♠ ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2541

แบบฟอร์ม

♠ แบบ กค 18 ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

♠ แบบ กค 34 แบบรายงานเงินคงเหลือของโครงการฯสิ้นปีงบประมาณ 

♠ (ยกเลิก) แบบ กค 37 แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ 

♠ แบบ กค 38 หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ 

♠ แบบ กค 39 แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   

♠ แบบ กค 45 แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ    

♠ แบบขออนุมัติปิดโครงการงานบริการวิชาการ  

 

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ โทร : 02-470-8120  E-mail : jittra.kij@kmutt.ac.th

งานการเงิน

กองทุนวิจัย (0300)

คุณศุภชัย เดชเพ็ชร์ โทร : 02-470-8127 E-mail : supachai.dhe@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)

คุณลินดา เรืองพานิช โทร : 02-470-8119 E-mail : linda.rue@kmutt.ac.th

งานบัญชี

กองทุนวิจัย (0300)

คุณณัฐพล ปล่ำภากรณ์ โทร : 02-470-8135 E-mail : nutthapon.plu@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)

คุณสาวิตตรี กรียินดี โทร : 02-470-8135 E-mail : sawittee.gre@kmutt.ac.th

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

    

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER