Get Adobe Flash player

สำหรับนักศึกษา

Ω ประเภทงานให้บริการสำหรับนักศึกษา

             1. ออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

             2. ค้นใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

             3. สอบถามยอดค้างชำระ

             4. สอบถามใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

             5. สอบถามขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน


Ω รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (เงินสด) โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

              1. นักศึกษาต้องติดต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล เพื่อซื้อเอกสารการลงทะเบียน

              2. เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสารการลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดวิชาต่างๆ ในการลงทะเบียน และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง แล้วนำมายื่นที่ส่วนทะเบียนและประเมินผล เพื่อที่ส่วนทะเบียนและประเมินผลจะดำเนินการลงทะเบียนให้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนทะเบียนและประเมินผลจะพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนตามรายวิชาให้กับนักศึกษาและจำนวนเงินที่นักศึกษาจะต้องชำระ จะปรากฏในเอกสารเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการลงทะเบียน และให้นักศึกษาไปชำระเงินที่งานการเงินกองคลัง
 
             3. กลุ่มการเงิน รับใบแจ้งการชำระเงินของนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประเมินผลออกให้แล้วนำมาเข้าระบบ เพื่อออกใบเสร็จให้นักศึกษาพร้อมรับเงินสด และเซ็นชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จ  


Ω ดาวน์โหลดเอกสาร

คำขอให้หักบัญชีเงินฝากCorporate iCash -KMUTT-ตัวอย่าง 

คำขอให้หักบัญชีเงินฝากCorporate iCash -KMUTT  

  

             ให้บริการทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 น. – 15.00 น. (พักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER