เอกสารประกอบโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP)

  • โครงสร้างผังบัญชี 

  • ผังบัญชีระบบAxapta เทียบกับผังบัญชีระบบD365 

  • ผังบัญชี D365 ที่ต้องระบุ FD 11 12 14 

  • ผังบัญชีและการระบุรหัสทางการเงิน 

  • มิติทางการเงิน Financial Dimension 

  • คู่มือการใช้งานระบบ D365

- Introduction 
- ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

- ระบบขาย (Sale & Marketing) 

- ระบบบริหารเงินลูกหนี้ (Accounts Receivable) 

- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement & Sourcing) 

- ระบบบริหารบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) 

- ระบบบริหารจัดการธนาคาร (Cash & Bank Management) 

- ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) 

- ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 

- การสร้าง Vendor 

- การหักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT Code) 
- วิธีเรียกรายงานตั้งหนี้เบิกจ่าย 
- วิธีเรียกรายงานตั้งหนี้รายรับที่รับเงิน 
- รายการ PR สถานะเป็น Approved แล้ว แต่หารายการไม่เจอที่หน้า Release approved purchase requisitions 
- คู่มือเรียกรายงาน Dimension statement (แยกรหัสโครงการFD14) 
  • เอกสารแจ้งเวียนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  • รหัสงบประมาณระบบ D365 

  • ข้อมูลพื้นฐานสำหรับโปรแกรม D365 

  • ตารางความหมายการเลือกรหัส Vendor/Customer 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER