ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานคลัง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 เดิมใช้ชื่อ “งานคลัง” เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยขึ้นตรงกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ต่อมาเมื่อวันที่  11 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ใช้ชื่อ “กองคลัง” สังกัดสำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดยแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ และมีหน่วยงานธุรการทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน

          เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541 เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวด้วยกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับสำนักงานคลังต้องมีระบบบริหารการเงินและการบัญชีที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายบัญชีที่รัฐกำหนด การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการอนุมัติสภาของมหาวิทยาลัยและให้มีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นกลไกภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกซึ่งได้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ

          ประวัติความเป็นมาของสำนักงานคลัง(กองคลัง) ก่อนปี 2556

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ตามนโยบายการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี โดยแยกกลุ่มงานพัสดุออกไปจัดตั้งเป็นสำนักงานจัดหาและจัดการทรัพย์สิน แล้วยุบรวมกลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานบัญชีใหม่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป กลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา กลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน โดยเปลี่ยนชื่อจากกองคลังเป็น “สำนักงานคลัง” 


บริการ

ปัจจุบันสำนักงานคลัง มีภาระงาน ดังนี้

กลุ่มงาน

ภารกิจตามโครงสร้าง

กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป

(General Financial Administrative Unit )

- ควบคุมและจัดการระบบการเงินทั่วไป บริจาค สวัสดิการและอื่นๆ

- จัดการด้านการเงินรับ – จ่ายงบประมาณจากรัฐ , งบลงทุน การเงินเกี่ยวกับบุคลากร, เงินเดือน, สวัสดิการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเงินสำหรับกิจการทั่วไปอื่นๆ

- ดูแลระบบการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

- จัดการงานบัญชีตามพันธกิจ

- ธุรการและงานสารบรรณ

กลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา

(Educational Financial Administrative Unit)

- ควบคุมและจัดการระบบการเงินสำหรับนักศึกษา

- จัดการด้านการเงินรับ-จ่าย งานสำหรับการเรียนการสอน

- จัดการด้านการเงินรับ-จ่าย ทุนต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำหรับนักศึกษา

- จัดการงานบัญชีตามพันธกิจ

กลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ

(Research and Sponsored Program Financial Administrative Unit)

- ควบคุมและจัดการระบบการเงินโครงการวิจัย

- ควบคุมและจัดการระบบการเงินงานบริการวิชาการ

- จัดการด้านการเงินรับ-จ่าย งานโครงการวิจัย

- จัดการด้านการเงินรับ-จ่าย งานบริการวิชาการ

- จัดการงานบัญชีตามพันธกิจ

กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน

(Financial Systems Development   & Reporting Unit)

- ควบคุมและจัดการระบบฐานข้อมูลการเงินมหาวิทยาลัย

- วิเคราะห์สถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย

- พัฒนาระบบรายงานการเงิน/รายงานต้นทุนและรายงานต่างๆของสำนักงานคลัง

- ปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของสำนักงานคลัง

-จัดฝึกอบรม/ซ้อมความเข้าใจ ด้านการเงินและบัญชี

 

พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. เป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง (Best Practice)

5. กำกับ ดูแล ด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเป็นไปตาม ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นศูนย์กลางด้านการเงินการคลัง ที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า และยั่งยืนของมหาวิทยาลัย


ค่านิยม (Values)                                                                           

T-PULL

♠   Trust ความซื่อสัตย์

♠   Professionalism มืออาชีพ

♠   Unity ความเป็นหนึ่งเดียว

♠   Learning ใฝ่เรียนรู้

♠   Labor ขยัน อดทน

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

          เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ด้วยการสรรหาและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าKMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER