ประวัติความเป็นมา

      กองคลัง     ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นส่วนราชการระดับกอง ในสำนักงานอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 แบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

                    1. กลุ่มงานบัญชี 

                    2. กลุ่มงานการเงิน 

                    3. กลุ่มงานพัสดุ 

      และมีหน่วยงานธุรการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการผู้อำนวยการกองคลัง 

      เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 ระบบการปฏิบัติงานภายในมีการ ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการภายใต้การบริหารบุคคล 2 กลุ่ม คือ สถานะที่เป็นข้าราชการ (ในระบบเดิม) และพนักงาน (ในระบบใหม่) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีระบบการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นหน่วยงานระดับกองที่ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

พันธกิจกองคลัง 

             กองคลังมีพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ให้บริการด้านการเงิน การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และบริการต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยมีหน่วยงานธุรการเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจภายในกองคลัง ดังนี้ 

             1. บริหารงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุอย่างมีระบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ต้นทุนอย่างเหมาะสม 

             2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานและสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ 

             3. พัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน และมี ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอย่างมีรูปแบบ 

             4. กำหนดแผนการปฏิบัติงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

             5. กำหนดคุณภาพการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้และเป็นที่ ยอมรับของผู้ใช้บริการด้วยความจริงใจ 

             6. เป็นคลังข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย 

  

กลยุทธ์กองคลัง 

             T  =   Trust    มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความน่าเชื่อถือ มีความไว้วางใจ มีความมั่นใจให้แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

             O  =   On Time   ตรงต่อเวลา ไม่วางเฉยต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

             U  =   Unity    มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ทำงานร่วมกันอย่างมี รูปแบบ และก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ มหาวิทยาลัย 

             R  =   Rapidity / Responsibility    มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีเหตุมีผล จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการและปฏิบัติการในเชิงรุก/มีความรับผิดชอบ 

             S  =   Service mind /Smile  ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER