หมวด 2 การบัญชี

♠ ประกาศเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 

♠ มาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ 2561 

♠ มาตรฐานฉบับที่ 9 รายได้จากการแลกเปลี่ยน 

♠ คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

♠ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

♠ แจ้งข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 

♠ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  

♠ คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

♠ คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 

♠ ประกาศเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER