หมวด 5 การตรวจสอภายใน

♠  Flow Chart ควบคุมภายใน 

♠  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

♠  หลักเกณฑ์ปฎิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ.2562 

♠  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

♠ การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 

♠ แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER