หมวด 4 การรายงานการเงิน

♠  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ที่ กค 0410.2/ว67 

♠  รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ที่ กค 0410.3/ว357 

♠  แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่ กค 0410.2/ว2 

♠ รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยรัฐ 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER