หมวด 6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

♠  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 

♠  หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยววกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

♠  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2561-2565) 

♠  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER