รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58.- มี.ค.59) 

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย.59 - ก.ย.59) 

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 - ก.ย.60) 

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - มิ.ย.61) 

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค.61 - ธ.ค.61)  

♠  ผลการดำเนินงานตามประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - มี.ค.62)  
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER