คู่มือปฏิบัติงาน

♠   คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
♠   เอกสารบรรยาย "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ มจธ." 

     กฎหมาย     บัญชี     การเบิกจ่าย   พัสดุ

 
♠   คู่มือการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA CAPTURE : EDC)
♠   คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน
♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ
♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการกิจกรรมนักศึกษา
♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เงินบริจาค
♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง รายการและอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
♠   เอกสารประกอบการประชุมสำหรับการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แบบ กค 23-1
♠   ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (แบบออนไลน์) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)
♠   วิธีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบบออนไลน์
     Procedures for printing receipt of student registration fee  


♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 
♠   ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)
♠   โครงการพัฒนาศักยภาพการเงินและบัญชีสู่ยุคดิจิตอล การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA)    
♠   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
  • เอกสารประกอบการบรรยาย 
  • สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  • สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน 
 
♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับUser-ผู้ยืม) 
♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับAdmin - เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง) 
♠   เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบเงินยืมS2P (วันที่ 19 ส.ค.65)    
♠   เอกสารประกอบโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP)   
♠   Microsoft Dynamics AX - Management Reporter  
♠   เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลสำเร็จเพื่อการนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (วันที่ 29 มิ.ย. 66)
♠   เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สร้างสรรค์พัฒนาแรงจูงใจไปกับระบบ Finance ERP อบรม/สร้างความเข้าใจ และ workshop (วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566)
♠   เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้านการเบิกจ่ายและการส่งคืนเงินยืม” 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER