คู่มือปฏิบัติงาน

♠   คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

♠   เอกสารบรรยาย "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ มจธ." 

     กฎหมาย     บัญชี     การเบิกจ่าย   พัสดุ

♠   คู่มือการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA CAPTURE : EDC) 

♠   คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน  

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ 

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการกิจกรรมนักศึกษา  

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เงินบริจาค  

♠   เอกสารประกอบการประชุมสำหรับการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แบบ กค 23-1  

♠   ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (แบบออนไลน์) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)  

♠   วิธีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบบออนไลน์  

     Procedures for printing receipt of student registration fee  

♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 

♠   ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)    

♠   โครงการพัฒนาศักยภาพการเงินและบัญชีสู่ยุคดิจิตอล การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA)    


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER