คู่มือปฏิบัติงาน

♠   คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

♠   เอกสารบรรยาย "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ มจธ." 

     กฎหมาย     บัญชี     การเบิกจ่าย   พัสดุ

♠   คู่มือการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA CAPTURE : EDC) 

♠   คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน  

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ 

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการกิจกรรมนักศึกษา  

♠   คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เงินบริจาค  

♠   เอกสารประกอบการประชุมสำหรับการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แบบ กค 23-1  

♠   ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (แบบออนไลน์) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)  

♠   วิธีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบบออนไลน์  

     Procedures for printing receipt of student registration fee  

♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 

♠   ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)    

♠   โครงการพัฒนาศักยภาพการเงินและบัญชีสู่ยุคดิจิตอล การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA)    

♠   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
  • เอกสารประกอบการบรรยาย 
  • สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  • สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน 

♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับUser-ผู้ยืม) 

♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับAdmin - เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง) 

♠   เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบเงินยืมS2P (วันที่ 19 ส.ค.65)    

♠   เอกสารประกอบโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP) KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER