บันทึกข้อความเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/340 ขออนุมัติเป็นหลักการสำหรับหน่วยงานในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อผู้เกษียณอายุ 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/086 ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการจัดงานเพื่อผู้เกษียณอายุ 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/236 การใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/158 ขั้นตอนการติดตามและมาตรการหักเงินเดือนส่งใช้เงินยืมค้างนาน 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/330 การเข้าดูข้อมูลการรับและจ่ายเงินบริจาคของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/463 ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของหน่วยงานเพิ่มเติม 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/667 การตรวจสอบชุดเบิก 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/784 เสริมความเข้าใจการใช้หลักฐานการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย 

          ♠  ที่ ศธ 5801.4/929 การปรับปรุงขั้นตอนการบันทึกบัญชีนำส่งเงินและการบันทึกรายได้เงินอื่นๆ 

          ♠  ที่ ศธ 5801.5/นต135/2556 ขอให้กำกับดูแลหน่วยงานทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER