ถาม-ตอบ

บัญชี

  • ถ้าต้องการศึกษาวิธีบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ จะศึกษาได้จากที่ใด

  • ถ้าต้องการศึกษาวิธีบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ จะศึกษาได้จากที่ใด
    ตอบ  : ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานระบบบัญชี Axapta จัดทำโดยกองคลัง  เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2550  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2550  สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง ค่ะ  

     
    KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER