ถาม-ตอบ

บัญชี

  • ถ้าต้องการศึกษาวิธีบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ จะศึกษาได้จากที่ใด

  • ถ้าต้องการศึกษาวิธีบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ จะศึกษาได้จากที่ใด
    ตอบ : ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานระบบบัญชี Axapta จัดทำโดยกองคลัง เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง ค่ะ

     
    KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER