ถาม-ตอบ

จัดซื้อจัดจ้าง

 • สามารถติดตามข่าวจัดซื้อจัดจ้างได้จากที่ใด

 • สามารถติดตามข่าวจัดซื้อจัดจ้างได้จากที่ใด
  ผู้สนใจข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย สามารถติดตามดูได้ที่
  - เว็บไซด์กองคลัง
  - www.kmutt.ac.th
  - www.gprocurement.go.th


   
  KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER