ถาม-ตอบ

จัดซื้อจัดจ้าง

 • สามารถติดตามข่าวจัดซื้อจัดจ้างได้จากที่ใด

 • สามารถติดตามข่าวจัดซื้อจัดจ้างได้จากที่ใด
  ผู้สนใจข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย  สามารถติดตามดูได้ที่

  -  เว็บไซด์กองคลัง  

  -  www.kmutt.ac.th

  -  www.gprocurement.go.th   
  KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER