ระเบียบ

♠   การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  
♠   การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
♠   กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544 
♠   การกำหนดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2542 
♠   หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 
♠   เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2541   
♠   การบริหารเงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2543 
♠   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544 
♠   การจ่ายเงินสนับสนุนในการนำผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชน พ.ศ. 2541 
♠   กองทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า พ.ศ. 2547 
♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่1) พ.ศ. 2548  (ยกเลิก)
♠   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550 
♠   การจ่ายเงินช่วยพิเศษพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  (ยกเลิก)
♠   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
♠   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ. 2565 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER