ระเบียบ

♠   การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542  

♠   การเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

♠   กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544

♠   การกำหนดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2542

♠   หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542

♠   เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2541

♠   การบริหารเงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2543

♠   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544

♠   การจ่ายเงินสนับสนุนในการนำผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชน พ.ศ. 2541

♠   กองทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า พ.ศ. 2547

♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่1) พ.ศ. 2548  กเลิ

♠   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550

♠   การจ่ายเงินช่วยพิเศษพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ยกเลิก

♠   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

♠   ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

♠   การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ. 2565 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER