ประกาศ

          ♠   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์พิเศษ

          ♠   กำหนดตำแหน่งคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่ธุรการ เพื่อการเบิกค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย

          ♠   กำหนดตำแหน่งคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่บริหาร เพื่อการเบิกสอนพิเศษ

          ♠   วิธีคำนวณหน่วยชั่วโมงตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

          ♠   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษภาคฤดูร้อน

          ♠   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาที่มาช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2545

          ♠   หลักการการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการศึกษาแบบประสมเพื่อสนับสนุนการศึกษา

          ♠   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย

          ♠   การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

          ♠   บัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2545

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม

          ♠   การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนงานในมหาวิทยาลัย

          ♠   กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน

          ♠   ยืนยันการใช้สำเนาบัตรประชาชนแนบใบสำคัญรับเงิน   (ยกเลิก)

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

          ♠   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม

          ♠   อัตราและประเภทค่ารับรอง พิธีการและการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

          ♠   อัตราและประเภทค่ารับรองและพิธีการและการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

          ♠   อัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา พ.ศ. 2551

          ♠   อัตราการเบิกจ่ายกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2551

          ♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

          ♠   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

          ♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2552   (ยกเลิก)

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2552

          ♠   หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าโดยสารเครื่องบิน พ.ศ. 2552  

          ♠   การบริหารเงินและทรัพย์สินบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า พ.ศ. 2553

          ♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  (ยกเลิก)

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2553

          ♠   การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อผู้เกษียณอายุ พ.ศ. 2554

          ♠   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการแสดงไมตรี พ.ศ. 2554

          ♠   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรณีพิเศษสถานการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554

          ♠   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  

          ♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

          ♠   หลักเกณฑ์การบริหารเงินสดย่อยของหน่วยงาน พ.ศ. 2555  

          ♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556  

          ♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556   (ยกเลิก)

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา พ.ศ. 2557 

          ♠   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมรูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์     

          ♠   ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ พ.ศ.2557  (ยกเลิก)

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พ.ศ.2557 

          ♠   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 

          ♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  (ยกเลิก)

          ♠   เงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ พ.ศ.2560 

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม พ.ศ.2561 

          ♠   วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในการนำส่งเงินที่สำนักงานคลัง พ.ศ.2561 

          ♠   ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ พ.ศ.2561 

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562   

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562   

          ♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562   

          ♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนหอพักสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ พ.ศ.2563   

          ♠   การใช้บริการบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563    

          ♠   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2   

          ♠   อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563    

          ♠   ยกเลิกและปรับปรุงชื่อแบบเอกสารของสำนักงานคลัง พ.ศ.2564   

          ♠   การขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER