ประกาศ

♠   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์พิเศษ
♠   กำหนดตำแหน่งคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่ธุรการ เพื่อการเบิกค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
♠   กำหนดตำแหน่งคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่บริหาร เพื่อการเบิกสอนพิเศษ 
♠   วิธีคำนวณหน่วยชั่วโมงตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
♠   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษภาคฤดูร้อน 
♠   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาที่มาช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2545 
♠   หลักการการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการศึกษาแบบประสมเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
♠   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย 
♠   การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 
♠   บัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2545 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม 
♠   การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
♠   กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
♠   ยืนยันการใช้สำเนาบัตรประชาชนแนบใบสำคัญรับเงิน   (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
♠   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม 
♠   อัตราและประเภทค่ารับรอง พิธีการและการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
♠   อัตราและประเภทค่ารับรองและพิธีการและการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
♠   อัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
♠   อัตราการเบิกจ่ายกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
♠   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2552   (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2552 
♠   หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าโดยสารเครื่องบิน พ.ศ. 2552  
♠   การบริหารเงินและทรัพย์สินบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า พ.ศ. 2553 
♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2553 
♠   การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อผู้เกษียณอายุ พ.ศ. 2554 
♠   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการแสดงไมตรี พ.ศ. 2554
♠   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรณีพิเศษสถานการณ์น้ำท่วม พ.ศ. 2554
♠   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
♠   หลักเกณฑ์การบริหารเงินสดย่อยของหน่วยงาน พ.ศ. 2555  
♠   หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556  
♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556   (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษา พ.ศ. 2557 
♠   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมรูปแบบใหม่ มจธ.ราชบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์     
♠   ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ พ.ศ.2557  (ยกเลิก)
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พ.ศ.2557 
♠   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 
♠   หลักเกณฑ์การใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559  (ยกเลิก)
♠   เงื่อนไขและข้อปฏิบัติทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ พ.ศ.2560
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม พ.ศ.2561
♠   วิธีปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในการนำส่งเงินที่สำนักงานคลัง พ.ศ.2561
♠   ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูลความรู้ พ.ศ.2561
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
♠   การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562
♠   หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนหอพักสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ พ.ศ.2563
♠   การใช้บริการบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
     - ตารางแนบท้าย 2 การบันทึกบัญชี การใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย (แบบใหม่)  

♠   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2   
♠   อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563    
♠   ยกเลิกและปรับปรุงชื่อแบบเอกสารของสำนักงานคลัง พ.ศ.2564   
♠   การขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
♠   การขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)   
♠   อัตราการเบิกจ่ายกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2566 

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER