คำสั่ง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

♠   ที่ 0008/2566 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
♠   ที่ 0009/2566 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี    
♠   ที่ 0010/2566 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    
♠   ที่ 0011/2566 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม    
♠   ที่ 0012/2566 แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    


คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

♠   ที่ 1154/2553 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ผู้อำนวยการ JGSEE) 
♠   ที่ 0722/2554 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ดรุณสิกขาลัย) 
♠   ที่ 1141/2556 มอบหมายและมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการกำกับ ดูแล สำนักงานมหาวิทยาลัยสำพันธ์ (University Relations Office)   
♠   ที่ 0026/2557 แก้ไขคำสั่งที่ 1239/2556 มอบหมายและมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดีของผู้อำนวยการสำนักงานคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์   
♠   ที่ 1235/2558 มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอำนวยการร่วม และหัวหน้าโครงการการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 
♠   ที่ 0058/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 
♠   ที่ 2968/2561 มอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ 
♠   ที่ 1281/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดี) 
♠   ที่ 1551/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (คณบดี,ผู้อำนวยการ) 
♠   ที่ 1870/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล) 
♠   ที่ 2613/2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
♠   ที่ 1426/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
♠   ที่ 1870/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเคเอกซ์ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคเอกซ์  
♠   ที่ 1136/2566 คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER