คำสั่ง

          ♠   ที่ 1154/2553 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ผู้อำนวยการ JGSEE) 

          ♠   ที่ 0722/2554 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ดรุณสิกขาลัย) 

          ♠   ที่ 1141/2556 มอบหมายและมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการกำกับ ดูแล สำนักงานมหาวิทยาลัยสำพันธ์ (University Relations Office) 

          ♠   ที่ 1239/2556 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (คณบดี,ผู้อำนวยการ)   (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 0026/2557 แก้ไขคำสั่งที่ 1239/2556 มอบหมายและมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดีของผู้อำนวยการสำนักงานคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ 

          ♠   ที่ 0086/2558 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดี)  (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 1161/2558 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง)  (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 1235/2558 มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอำนวยการร่วม และหัวหน้าโครงการการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 

          ♠   ที่ 0040/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการยกเว้นภาษี 300% )  (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 0178/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 0614/2559 แก้ไขเพิ่มเติมมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี    (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 0058/2561 แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 

          ♠   ที่ 1250/2561 มอบหมายและมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   (ยกเลิก)

          ♠   ที่ 2968/2561 มอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ 

          ♠   ที่ 1281/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดี) 

          ♠   ที่ 1551/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (คณบดี,ผู้อำนวยการ) 

          ♠   ที่ 1870/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี (รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล) 

          ♠   ที่ 2613/2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  

          ♠   ที่ 1426/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  

          ♠   ที่ 1870/2562 มอบหมายและมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเคเอกซ์ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคเอกซ์  


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER