ข่าวประกาศ

 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

กลุ่มงานบัญชี กองคลัง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้

และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกบัญชีได้ตามเอกสารที่แนบนี้


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER