ข่าวประกาศ

 

ประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม พ.ศ. 2566

     ด้วยสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการครองชีพเนื่องจากราคาอาหารและเครื่องดื่มมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดในประกาศ มจธ. เรื่อง อัตราและประเภทค่ารับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  
 
     สำนักงานคลัง จึงเสนอขออนุมัติปรับอัตราค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และนำคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 4/2566  วันที่  17  สิงหาคม   2566  มีมติอนุมัติประกาศ มจธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม พ.ศ. 2566 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 290 วันที่  4 ต.ค. 2566 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่
KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER