ระบบสารสนเทศสำนักงานคลัง


 ระบบการยืม-ส่งใช้เงินยืมด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Scan to Pay : S2P)
   
    Link : https://ktre.kmutt.ac.th/  
   
     ♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับUser-ผู้ยืม)     
     ♠   คู่มือการใช้งานระบบเงินยืมS2P (สำหรับAdmin - เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง)
     ♠   เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบเงินยืมS2P (วันที่ 19 ส.ค.65)

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER